Nieuws

Algemeen: Jaarvergadering 2019
   (15-11-2019)

Uitnodiging jaarvergadering

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op woensdag 27 november 2019 dorpscentrum de Willisstee in Wilnis. De inloop is om 19:30 uur, om 20:00 uur wordt gestart met de vergadering. Wij nodigen u van harte uit voor deze avond. Afmelden voor de jaarvergadering kunt u doen door een bericht te sturen naar:jaarvergadering@ijsclubnooitgedacht.nl onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

 

Agenda ledenvergadering:

 1. Opening.
 2. Notulen ledenvergadering gehouden op 19 november 2018.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag Secretaris.
 5. Jaarverslag Penningmeester.
 6. Jaarverslag STG-commissie.
 7. Jaarverslag Jeugd- en G-schaatscommissie.
 8. Verslag kascontrolecommissie (leden dhr H. Vos en dhr. S. Schel).
 9. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie. Dhr H. Vos is aftredend als lid van de kascommissie.
 10. Vaststellen contributies donateurs / leden.
 11. Stand van zaken ontwikkeling natuurijsbaan (Locatie Herenweg 116-118)
 12. Verkiezing bestuursleden:
 13. Kees Houtman en Tette Hofstra zijn reglementair aftredend en herkiesbaar.

  Overige personen die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur, kunnen dit uiterlijk één week voor aanvang van de ledenvergadering, schriftelijke en met steun van tenminste 10 leden, kenbaar maken bij de secretaris.

 14. Rondvraag.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur IJsclub Nooit Gedacht

Deel via:

(Terug naar boven)

 
 

 

Loginstatus

Zoek in site:

maak dit onzichtbaar
Clubagenda

-- Geen vermeldingen --

 


Ogenblik a.u.b. ...